Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 251
CANAL Canal 53
TETRIS Tetris 83
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 280
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 275
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 289
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 19
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 61
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 67
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 268
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 172
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 94
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 289
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 153
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 441
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 520
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 507
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 107
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 155
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 115
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 170
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1287
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 46
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 36
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 150
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1217
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 137
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 63
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 37
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 300
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 144
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 240
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 205
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 136
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 221
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 287
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1587
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 314
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 695
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 131
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 216
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 982
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 186
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 39
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2185
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 234
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 82
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 103
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 2246
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 193
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 61
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 266
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 380
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1918
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 425
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 695
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 509
CARO Cờ caro Mức độ dễ 451
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 35
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 346
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 165
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 64
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 440
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 35
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 846
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 996
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 138
CHIA Chia hết Mức độ dễ 240
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 370
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1924
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 186
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1101
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 40
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 112
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 177
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 237
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 254
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 256
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 291
QUATU Quân tượng Mức độ khó 51
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 93
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1275
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2361
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 243
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2897
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 3405
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 654
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 213
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 101
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 37
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 115
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 368
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1791
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 123
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 373
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 221
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 150
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 246
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 537
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1076
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1154
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 285
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 440
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 177
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 558
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 715
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 422
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 658
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 192
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 812
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1211
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 3359
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 490
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2011
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 810
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1364
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3122
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 71
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 19
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 90
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 46
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 122
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 319
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 805
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1277
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 533
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1672
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 111
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1240
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 376
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 219
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 375
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2737
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 391
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1420
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1622
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 192
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 362
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2128
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1002
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4746
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 1121
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 522
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2298
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 499
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2398
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 312
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2542
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 607
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2075
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3645
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3753
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 72
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1420
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 180
BASU Bắn súng Mức độ dễ 252
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 870
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2524
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 236
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2228
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2438
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 66
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 79
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 198
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 474
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1424
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 4192
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 375
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1391
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 946
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 277
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 599
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2517
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 811
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2801
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 69
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 94
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 718
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1962
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 662
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 341
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 885
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 315
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 26
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 82
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 53
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 386
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 91
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 210
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 169
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 413
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 259
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1189
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 904
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 558
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 143
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 894
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3946
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 246
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 345
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2634
DATA Dãy tăng Mức độ khó 358
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 2253
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1861
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 526
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 178
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 204
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1096
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 478
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 343
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1590
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3824
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1197
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 4309
COVI Công viên Mức độ dễ 479
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 844
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1768
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3021
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3807
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 5752
Back to Top