Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 216
CANAL Canal 47
TETRIS Tetris 76
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 244
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 244
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 276
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 16
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 50
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 54
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 242
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 148
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 84
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 225
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 135
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 412
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 455
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 464
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 98
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 138
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 100
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 150
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1131
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 36
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 28
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 132
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1094
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 128
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 32
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 257
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 123
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 227
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 192
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 124
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 210
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 271
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1403
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 287
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 590
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 116
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 180
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 872
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 164
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 34
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1949
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 230
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 97
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1925
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 169
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 58
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 232
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 323
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1692
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 394
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 606
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 478
CARO Cờ caro Mức độ dễ 424
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 34
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 309
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 142
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 48
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 394
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 31
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 723
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 890
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 122
CHIA Chia hết Mức độ dễ 205
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 328
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1716
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 150
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 955
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 38
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 107
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 148
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 214
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 236
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 233
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 265
QUATU Quân tượng Mức độ khó 45
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 86
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1068
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1979
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 221
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2553
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2889
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 569
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 195
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 92
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 30
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 94
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 320
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1565
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 109
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 339
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 197
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 132
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 218
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 463
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 896
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 943
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 252
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 377
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 158
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 514
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 650
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 392
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 607
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 173
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 666
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1085
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2909
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 414
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1721
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 693
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1219
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2687
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 68
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 17
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 76
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 42
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 109
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 294
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 695
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1126
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 463
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1506
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 90
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1064
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 325
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 175
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 311
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2427
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 336
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1223
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1374
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 162
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 309
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1898
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 863
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 4068
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 974
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 445
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1978
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 451
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 2096
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 263
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2216
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 539
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1837
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 3127
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3269
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 68
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1239
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 164
BASU Bắn súng Mức độ dễ 228
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 759
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2223
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 222
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1989
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 2152
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 56
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 72
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 176
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 415
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1239
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3593
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 320
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1205
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 829
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 253
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 536
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 2134
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 726
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2418
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 63
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 86
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 635
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1757
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 552
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 282
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 762
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 293
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 22
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 74
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 343
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 84
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 172
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 148
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 366
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 221
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 997
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 792
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 478
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 125
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 775
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3423
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 224
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 286
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2294
DATA Dãy tăng Mức độ khó 329
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1942
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1599
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 465
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 155
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 190
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 970
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 422
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 306
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1418
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3303
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1057
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3705
COVI Công viên Mức độ dễ 438
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 759
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1555
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2662
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 3261
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4941
Back to Top