Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 191
CANAL Canal 41
TETRIS Tetris 70
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 222
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 207
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 263
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 15
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 48
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 51
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 227
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 133
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 77
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 201
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 118
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 381
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 401
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 435
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 86
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 114
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 98
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 127
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1054
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 34
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 27
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 128
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1021
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 121
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 55
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 29
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 228
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 115
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 213
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 186
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 121
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 186
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 252
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 1306
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 273
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 526
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 111
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 167
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 820
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 145
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 31
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 1824
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 214
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 74
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 91
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1720
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 146
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 51
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 191
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 281
BARA Bánh rán Mức cơ bản 1566
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 353
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 519
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 447
CARO Cờ caro Mức độ dễ 389
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 33
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 271
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 119
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 44
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 373
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 28
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 652
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 800
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 113
CHIA Chia hết Mức độ dễ 198
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 305
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 1606
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 131
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 895
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 34
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 100
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 139
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 190
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 221
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 213
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 247
QUATU Quân tượng Mức độ khó 42
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 76
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 975
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1744
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 192
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 2366
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 2634
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 505
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 186
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 85
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 24
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 89
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 294
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 1416
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 97
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 316
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 174
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 126
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 201
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 398
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 802
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 871
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 223
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 326
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 145
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 484
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 617
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 359
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 568
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 160
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 595
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1025
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 2665
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 367
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 1600
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 616
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1137
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 2487
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 57
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 15
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 68
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 39
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 105
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 274
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 630
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1028
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 432
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 1392
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 86
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 982
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 301
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 161
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 291
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 2239
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 295
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1103
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1245
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 137
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 279
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 1755
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 788
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 3761
DOXA Đổ xăng Tham lam, Mức độ dễ 887
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 396
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1812
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 421
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 1954
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 212
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 2065
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 503
DETU Đếm từ Mức cơ bản 1684
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 2860
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 3016
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 62
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1115
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 153
BASU Bắn súng Mức độ dễ 218
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 720
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 2064
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 211
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 1853
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 1985
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 52
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 67
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 164
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 379
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1143
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 3320
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 278
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1112
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 745
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 223
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 466
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 1924
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 675
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 2211
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 60
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 78
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 601
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 1627
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 510
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 258
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 710
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 270
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 20
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 73
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 46
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 291
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 80
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 158
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 134
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 336
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 190
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 862
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 747
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 433
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 111
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 728
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 3128
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 210
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 247
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 2121
DATA Dãy tăng Mức độ khó 303
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 1793
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 1489
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 425
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 146
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 181
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 887
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 387
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 284
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1318
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 3041
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 990
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 3426
COVI Công viên Mức độ dễ 402
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 712
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1382
CQUA Chia quà Mức độ dễ 2438
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 2990
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 4590
Back to Top