Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 82
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 25
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 107
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 41
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 288
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 782
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1423
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1147
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 90
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 79
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 645
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 91
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 60
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 122
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 442
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 400
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
Back to Top