Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 109
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 32
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 143
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 48
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 395
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1063
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 2041
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1706
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 125
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 115
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 958
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 131
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 80
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 168
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 585
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 524
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 18
Back to Top