Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 85
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 27
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 114
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 43
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 297
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 831
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1522
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1237
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 98
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 86
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 696
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 102
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 66
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 130
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 459
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 419
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
Back to Top