Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 76
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 23
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 103
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 40
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 267
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 728
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1336
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1066
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 84
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 77
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 582
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 89
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 57
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 114
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 399
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 370
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 14
Back to Top