Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 100
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 29
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 125
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 45
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 351
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 980
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 1869
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1545
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 109
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 104
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 859
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 114
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 76
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 149
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 536
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 483
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 15
Back to Top