SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Sau khi học xong giải thuật sắp xếp cơ bản, Nam chợt nghĩ đến một thuật toán sắp xếp khác để sắp xếp một mảng n phần tử a1, a2, ..., an  tăng dần như sau:

Lặp biến i từ 1 đến n-1

     Lặp biến j từ i đến n-1

            Nếu (aj > aj+1) thì hoán vị aj và aj+1
Tuy nhiên, thuật toán sắp xếp trên của Nam có lỗi. Bạn hãy cho phản ví dụ để cho thấy thuật toán bị lỗi nhé.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 50) là số lượng phần tử của mảng.

Dữ liệu xuất:

- Là mảng n số nguyên a1, a2, ..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ 100) là phản ví dụ cần đưa ra. Nếu áp dụng thuật toán của Nam cho phản ví dụ này thì kết quả là một mảng chưa được sắp xếp.

(Nếu không có phản ví dụ, in ra -1. Nếu có nhiều phản ví dụ, in ra một phản ví dụ bất kỳ)

Ví dụ

  • input
    4
    output
    3 2 1 4

Trong ví dụ trên, sau khi áp dụng thuật toán của Nam, kết quả là 2 1 3 4

Back to Top