KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho k chữ số 1, 2, 3, ..., k (1 ≤ k ≤ 9), hãy liệt kê các chuỗi k-phân có chiều dài n theo thứ tự từ điển (xem ví dụ để hiểu rõ hơn chuỗi k-phân).

Dữ liệu nhập:

- Gồm hai số nguyên k và n cách nhau 1 khoảng trắng (1 ≤ k ≤ 9, 1 ≤ n ≤ 6)

Dữ liệu xuất:

- Dòng đầu tiên là một số nguyên m - số lượng chuỗi k-phân tính được.

- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi k-phân, các dòng sắp theo thứ tự từ điển.

Ví dụ

 • input
  3 2
  output
  9
  11
  12
  13
  21
  22
  23
  31
  32
  33
 • input
  2 3
  output
  8
  111
  112
  121
  122
  211
  212
  221
  222
 • input
  3 3
  output
  27
  111
  112
  113
  121
  122
  123
  131
  132
  133
  211
  212
  213
  221
  222
  223
  231
  232
  233
  311
  312
  313
  321
  322
  323
  331
  332
  333
Back to Top