NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho dãy n số nguyên a1, a2,..., an. Một cặp số (ai, aj) được gọi là nghịch thế nếu i < j và ai > aj. Hãy đếm xem trong dãy trên có bao nhiêu cặp số nghịch thế.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là số nguyên n (2 ≤ n ≤ 105)

- Dòng tiếp theo là n số nguyên a1, a2,..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Là số cặp nghịch thế đếm được.

Ví dụ

 • input
  3
  3 1 2
  output
  2
 • input
  5
  7 4 4 3 1
  output
  9

Trong test 1 có 2 cặp số nghịch thế là (3, 1) và (3, 2)

Back to Top