DISC - Đĩa nhạc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

      Nam có một bộ sưu tập n đĩa nhạc. Cậu đánh số hiệu các đĩa theo thứ tự từ 1 đến n. Ban đầu các đĩa được xếp chồng lên nhau theo đúng thứ tự từ 1 đến n, nghĩa là đĩa có số hiệu là 1 ở trên cùng, tiếp theo là đĩa 2,..., đĩa có số hiệu là n ở dưới cùng. Khi muốn nghe một đĩa nhạc nào đó, Nam sẽ rút đĩa đó ra, nghe xong thì để đĩa lại vào vị trí trên cùng. Hỏi sau m lần rút đĩa nghe nhạc, thứ tự chồng đĩa của Nam sẽ như thế nào?

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 105). n là số đĩa nhạc và m là số lần rút đĩa nghe nhạc.

- Dòng tiếp theo gồm m số nguyên a1, a2,..., am mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ n). ai là số hiệu của đĩa được rút ra trong lần nghe nhạc thứ i.

Dữ liệu xuất:

- Là n số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, thể hiện số hiệu các đĩa nhạc theo thứ tự từ trên xuống dưới sau m lần nghe nhạc.

Ví dụ

 • input
  5 2
  5 4
  output
  4 5 1 2 3
 • input
  5 4
  2 3 4 5
  output
  5 4 3 2 1
 • input
  5 3
  3 3 2
  output
  2 3 1 4 5

Trong test 1: ban đầu thứ tự các đĩa là 1 2 3 4 5. Sau khi nghe đĩa nhạc số 5, thứ tự là: 5 1 2 3 4. Sau khi nghe đĩa nhạc số 4, thứ tự là: 4 5 1 2 3

Back to Top