DISC3 - Đĩa nhạc 3
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

      Nam có một bộ sưu tập n đĩa nhạc. Cậu đánh số hiệu các đĩa theo thứ tự từ 1 đến n. Ban đầu các đĩa được xếp chồng lên nhau theo đúng thứ tự từ 1 đến n, nghĩa là đĩa có số hiệu là 1 ở trên cùng, tiếp theo là đĩa 2,..., đĩa có số hiệu là n ở dưới cùng. Khi muốn nghe một đĩa nhạc nào đó, Nam sẽ rút đĩa đó ra, nghe xong thì để đĩa lại vào vị trí trên cùng. Giả sử Nam có m lần rút đĩa nghe nhạc, hãy cho biết tại mỗi lần rút một đĩa, có bao nhiêu đĩa khác đang ở phía trên đĩa đó.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 105). n là số đĩa nhạc và m là số lần rút đĩa nghe nhạc.

- Dòng tiếp theo gồm m số nguyên a1, a2,..., am mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ n). ai là số hiệu của đĩa được rút ra trong lần nghe nhạc thứ i.

Dữ liệu xuất:

- Là m số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, thể hiện số lượng đĩa ở phía trên đĩa được rút trong m lần rút đĩa.

Ví dụ

 • input
  5 2
  5 3
  output
  4 3
 • input
  5 4
  2 3 4 5
  output
  1 2 3 4
 • input
  5 3
  3 3 2
  output
  2 0 2

Trong test 1: ban đầu thứ tự các đĩa là 1 2 3 4 5. Khi rút đĩa nhạc số 5, có 4 đĩa khác đang ở trên nó (1, 2, 3, 4). Khi nghe đĩa nhạc số 3, có 3 đĩa khác đang ở trên nó (5, 1, 2).

Back to Top