KEBA - Kết bạn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Có một nhóm n sinh viên đang chơi trò chơi kết bạn. Các bạn sinh viên trên được đánh số từ 1 đến n và xếp thành hình vòng tròn từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Trong quá trình chơi, khi người quản trò hô "x kết bạn với y", thì bạn có số hiệu là x sẽ chạy đến đứng bên tay trái của bạn có số hiệu là y. Vòng tròn sau đó được điều chỉnh để tròn đều trở lại. Bên dưới là vòng tròn ví dụ với n = 6 và câu hô là "2 kết bạn với 5".

Giả sử người quản trò hô câu kết bạn m lần. Hãy cho biết thứ tự của vòng tròn sau lần hô cuối cùng.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (2 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ m ≤ 105). n là số sinh viên và m là số lần hô kết bạn.

- Dòng m dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên xi và yi của lần hô thứ i (1 ≤ xi,yi ≤ n và xi ≠ yi).

Dữ liệu xuất:

- Là n số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng, thể hiện số hiệu của các bạn sinh viên theo thứ tự trong vòng tròn sau m lần hô. Bạn được đếm đầu tiên là bạn có số hiệu 1.

Ví dụ

 • input
  6 1
  2 5
  output
  1 3 4 5 2 6
 • input
  6 2
  2 5
  4 6
  output
  1 3 5 2 6 4
 • input
  2 1
  1 2
  output
  1 2
Back to Top