LUTH - Lũy thừa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho hai số nguyên x và n, hãy tính lũy thừa xn.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên x và n cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ x ≤ 1000, 1 ≤ n ≤ 1012)

Dữ liệu xuất:

- Là 4 số cuối của lũy thừa xn (xn mod 104)

Ví dụ

 • input
  2 3
  output
  8
 • input
  3 2
  output
  9
Back to Top