TRUHAU - Trung tố, Hậu tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một biểu thức trung tố gồm:

     - Các số hạng là các chữ cái latinh hoa (từ 'A' đến 'Z').

     - Năm toán tử +, -, *, /, ^  (độ ưu tiên cao nhất là ^ sau đó là * / và ưu tiên thấp nhất là + -).

     - Các dấu ngoặc ().

Hãy chuyển đổi biểu thức trung tố trên thành biểu thức hậu tố, trong đó giữ nguyên thứ tự của các số hạng.

Ví dụ: biểu thức hậu tố (A+B*C)/(D-E) chuyển thành biểu thức hậu tố là: A B C * + D E - / (các số hạng được giữ nguyên theo thứ tự là ABCDE)

Dữ liệu nhập:

- Gồm một dòng thể hiện biểu thức trung tố, mỗi số hạng là một chữ cái latinh hoa. Các số hạng, các toán tử và các dấu ngoặc được viết sát nhau. Chiều dài biểu thức không quá 100 ký tự. Dữ liệu đề bài cho đảm bảo biểu thức trung tố là hợp lệ.

Dữ liệu xuất:

- Là biểu thức hậu tố giữ nguyên thứ tự các số hạng. Giữa hai số hạng, hoặc giữa hai toán tử, hoặc giữa số hạng và toán tử, cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ

 • input
  (A+B*C)/(D-E)
  output
  A B C * + D E - /
 • input
  A+B*C/D
  output
  A B C * D / +
Back to Top