MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một mảng gồm n số nguyên a1, a2, a3,..., an. Có m câu hỏi, mỗi câu gồm hai số nguyên 1 ≤ p ≤ r ≤ n, yêu cầu tìm số nguyên nhỏ nhất trong các số ap, ap+1, ..., ar. Hãy cho biết kết quả của m câu hỏi trên.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

- Dòng thứ nhất là hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 105)

- Dòng thứ hai là n số nguyên a1, a2, a3,..., an cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ ai ≤ 109)

- Trong m dòng tiếp theo, tại dòng thứ i là hai số pi và ri của câu hỏi thứ i tương ứng, hai số cách nhau một khoảng trắng. (1 ≤ pi ≤ ri ≤ n)

Dữ liệu xuất:

- Gồm m dòng, mỗi dòng có một số nguyên là kết quả của câu hỏi tương ứng.

Ví dụ

 • input
  6 4
  7 5 3 8 6 9
  1 6
  1 4
  1 2
  4 6
  output
  3
  3
  5
  6
Back to Top