NAUAN - Thi nấu ăn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

         Có n bạn sinh viên đang tham gia dự thi nấu ăn nhân dịp năm mới và được đánh số báo danh từ 1 đến n, bạn sinh viên thứ i tham dự với số lượng là ai món ăn. Ban tổ chức sẽ đánh số các món ăn dự thi như sau: các món ăn của thí sinh thứ nhất đánh số từ 1 đến a1, các món ăn của thí sinh thứ hai đánh số từ a1+1 đến a1+a2.... và tương tự như vậy cho đến món cuối cùng. Sau khi chấm thi, Ban tổ chức chọn trao giải cho m món ăn với các số hiệu là p1, p2, ..., pm. Hãy cho biết các món ăn đạt giải đó thuộc về các bạn sinh viên nào?

Dữ liệu nhập: gồm 4 dòng

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) là số thí sinh tham gia dự thi.

- Dòng thứ hai là n số nguyên a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 104) là số lượng món ăn của từng thí sinh, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

- Dòng thứ ba là số nguyên m (1 ≤ m ≤ 104) là số lượng món ăn đạt giải.

- Dòng thứ tư là m số nguyên p1, p2, ..., pm là số hiệu của m món ăn đạt giải, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là m số nguyên s1, s2, ..., sm cho biết số báo danh thí sinh của từng món ăn đạt giải (món ăn pi là của thí sinh số báo danh si), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ

 • input
  5
  5 4 1 2 3
  3
  5 6 12
  output
  1 2 4
Back to Top