SMAMA - Số may mắn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Chữ số 4 và 7 là các chữ số may mắn, trong khi các chữ số còn lại thì không được coi là may mắn. Một số nguyên là số may mắn nếu các chữ số của nó chỉ bao gồm chữ số 4 và 7. Có thể liệt kê một số số may mắn đầu tiên là: 4, 7, 44, 47, 74, 77, 444, ... Nhiệm vụ của bạn là hãy viết một chương trình in ra số nguyên dương may mắn thứ K.

Dữ liệu nhập:
- Là số nguyên K (1 ≤ K ≤ 109).
Dữ liệu xuất:
- Là số nguyên dương may mắn thứ K.

Ví dụ

 • input
  1
  output
  4
 • input
  2
  output
  7
 • input
  3
  output
  44
Back to Top