TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Viết chương trình đọc vào hai số thực dương  a và b và tính tổng bình phương tất cả các số
nguyên không nhỏ hơn a và không lớn hơn b.
Dữ liệu nhập: Gồm một dòng chứa hai số thực dương a, b (0 < a  ≤ b ≤ 109)
Dữ liệu xuất: Một số nguyên nhất là phần dư của S chia cho 109+7, trong đó S là tổng cần tìm

Ví dụ

  • input
    0.3 2.89
    output
    5

Sẽ có 10 bộ test, tỉ lệ tương ứng với kì thi OLP

 - 5 bộ test đầu có 0 < a ≤ b ≤ 1000

 - 5 bộ test sau có 0 < a ≤ b ≤ 109

Back to Top