APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Một cấp số cộng (tiếng Anh: arithmetic progression hoặc arithmetic sequence, viết tắt là AP) là một dãy số thỏa mãn điều kiện: hai phần tử liên tiếp nhau sai khác nhau một hằng số, hằng số đó được gọi là công sai.

Ví dụ: 1 4 7 10 ... là một cấp số cộng với công sai là 3

Một cấp số nhân (tiếng Anh: geometric progression, viết tắt là GP) là một dãy số thỏa mãn điều kiện: tỉ lệ của hai phần tử liên tiếp là một hằng số khác 0, hằng số đó được gọi là công bội.

Ví dụ: 1 3 9 81 .. là một cấp số nhân với công sai là 3

Cho 3 số nguyên là 3 phần tử liên tiếp của một dãy số, hãy cho biết dãy số đó là cấp số cộng hay cấp số nhân và phần tử tiếp theo của dãy số là số nào? Ở đây chỉ xét trường hợp công sai, công bội là số nguyên.

Dữ liệu nhập: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 3 số nguyên a, b, c (a  < b < c và theo  đúng thứ tự 3 phần tử của dãy, dữ liệu đảm bảo a, b, c và phần tử tiếp theo nằm trong giới hạn số nguyên có dấu 32 bit). Dòng cuối cùng chứa 3 số 0.

Dữ liệu xuất: với mỗi bộ test xuất ra trên một dòng theo mẫu sau: XX Y, trong đó XX AP nếu đó là cấp số cộng, GP nếu đó là cấp số nhân, Y là giá trị của phần tử tiếp theo trong dãy số.

Lưu ý không xử lý dòng cuối cùng trong file input (dòng chứa 3 số 0)

Ví dụ

 • input
  4 7 10
  2 6 18
  0 0 0
  output
  AP 13
  GP 54

   

Back to Top