TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Viết chương trình đọc vào hai số thực dương a và b và tính tổng tất cả các số nguyên không nhỏ hơn a và không lớn hơn b.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số thực dương a, b cách nhau một khoảng trắng. (0 < a ≤ b ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Là tổng tất cả các số nguyên không nhỏ hơn a và không lớn hơn b.

 

Ví dụ

  • input
    0.3 2.89
    output
    3
Back to Top