STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một chuyên gia chứng khoán đang nghiên cứu một phương pháp dự báo giá cổ phiếu mới. Theo phương pháp của ông, giá cổ phiếu của VAIP trong N ngày tới sẽ là p1, p2, p3, ..., pN trong đó pi là giá cổ phiếu của ngày thứ i.

Với một khoản tiền là W, hay tìm cách mua và bán cổ phiếu VAIP sao cho lợi nhuận là tối đa. Bạn chỉ có thể mua cổ phiếu VAIP trong một ngày duy nhất nào đó. Số lượng cổ phiếu mua hoặc bán phải là số nguyên.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là hai số nguyên N và W cách nhau một khoảng trắng ( 1 ≤ N ≤ 100, 0 < W ≤ 1.000.000)

- Dòng thứ hai là N số nguyên p1, p2, p3, ..., pN ,(0 < pi ≤ 1.000) mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên xác định lợi nhuận lớn nhất.

Ví dụ

  • input
    12 1000000
    99 100 101 102 100 99 97 101 102 105 104 104
    output
    82472

Mua 10309 (=1000000 div 97) với giá 97 và bán với giá 105. Lợi nhuận: (105-97) * 10309 = 82472

Back to Top