SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hãy viết chương trình tính tổng sau đây với n là số nguyên dương:

là số nguyên lớn nhất mà không lớn hơn x

Dữ liệu nhập:

Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 1012)

Dữ liệu xuất:

Là tổng S của biểu thức trên. Vì S có thể rất lớn nên chỉ cần in ra 6 chữ số cuối (S mod 106)

Ví dụ

 • input
  1
  output
  1
 • input
  5
  output
  10
Back to Top