PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bạn Minh có một hộp bút chì. Cái hộp là một hình chữ nhật kích thước M x N. Tại vị trí (i, j) là một cây bút chì với chiều dài là i x N + j (0 ≤ i ≤ M-1, 0 ≤ j ≤ N-1). Chú ý rằng vị trí (0, 0) không có bút chì nên có giá trị là 0.

Minh đang thắc mắc không biết có tồn tại một hình chữ nhật con của cái hộp sao cho khi nối tất cả các bút chì trong hình chữ nhật con đó, thì sẽ được một cây bút chì có chiều dài là một số L cho trước.

Bạn hãy giúp Minh tìm hình chữ nhật trên.

Dữ liệu nhập:

- Gồm ba số nguyên M, N, L cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ M,N ≤ 106, 1 ≤ L ≤ 1012).

Dữ liệu xuất:

- Diện tích của hình chữ nhật tìm được. Nếu có nhiều hình chữ nhật đáp án, in ra diện tích nhỏ nhất. Nếu không có đáp án, in ra -1.

 

Ví dụ

 • input
  2 3 8
  output
  4
 • input
  3 3 10
  output
  -1
 • input
  3 3 36
  output
  9
 • input
  1000000 1000000 1000000000000
  output
  2
Back to Top