THUHO - Thu hoạch táo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Anh Bo có một vườn táo sắp đến mùa thu hoạch. Tuy nhiên các cây táo trong vườn chín không đều mà chín trải dài trong n ngày. Theo tính toán của anh Bo thì tại ngày thứ i sẽ có ai cây táo chín. Cây táo chín trong ngày thứ i thì chỉ có thể thu hoạch trong ngày thứ i và ngày thứ i+1 mà thôi, nếu thu hoạch chậm hơn thì táo bị hỏng. Hiện tại do thiếu phương tiện nên năng suất thu hoạch trong 01 ngày chỉ được m cây mà thôi. Bạn hãy giúp anh Bo lập kế hoạch sao cho thu hoạch được nhiều cây nhất nhé.

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất gồm hai số n, m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 1.000) 

- Dòng thứ hai gồm n số a1, a2, ..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ ai ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Số lượng cây táo nhiều nhất mà anh Bo có thể thu hoạch.

Ví dụ

 • input
  4 2
  1 2 3 4
  output
  9
 • input
  3 4
  5 2 5
  output
  12

- Trong test 1: ngày thứ nhất thu hoạch 1 cây, các ngày 2, 3, 4 mỗi ngày thu hoạch 2 cây. Ngày thứ 5 thu hoạch thêm 2 cây chín trong ngày 4. Tổng cộng 9 cây.

- Trong test 2: ngày thứ nhất thu hoạch 4 cây, ngày thứ 2 thu hoạch 1 cây chín trong ngày thứ nhất và 2 cây của ngày thứ 2, ngày thứ 3 thu hoạch 4 cây, ngày thứ 4 thu hoạch thêm 1 cây chín trong ngày 3. Tổng cộng 12 cây.

 

Back to Top