DIKI - Sân điền kinh
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

        Trong một sân điền kinh, người ta kẻ các vạch sơn để thi đấu các cự ly khác nhau. Có tất cả n vạch sơn. Vạch sơn thứ i cách đầu sân khoảng cách là ai mét (a1 < a2 < a3 <...< an). Với một cự ly chạy thi đấu là m mét, Ban tổ chức cần tìm 02 vạch sơn để thi đấu cự ly này. Nghĩa là tìm ra vạch sơn xuất phát ai và vạch sơn kết thúc aj sao cho aj - ai = m. Bạn hãy giúp ban tổ chức tìm ra hai vạch sơn này nhé.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là hai số nguyên n và m cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 105, 1 ≤ m ≤ 109).

- Dòng thứ hai là n số nguyên  a1, a2, a3,..., an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. (0 ≤ ai ≤ 109). Dữ liệu đề bài cho đảm bảo a1 < a2 < a3 <...< an.

Dữ liệu xuất:

- Nếu có đáp án, in ra hai số x, y thể hiện hai vạch sân cần tìm (y - x = m). Nếu có nhiều đáp án, có thể in ra đáp án bất kỳ.

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ

 • input
  4 2
  1 5 7 10
  output
  5 7
 • input
  4 3
  1 5 7 10
  output
  7 10
 • input
  4 5
  1 5 7 10
  output
  5 10
 • input
  4 2
  1 4 7 10
  output
  -1
Back to Top