DAYNGO - Dãy ngoặc đúng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Có thể định nghĩa khái niệm dãy ngoặc đúng dưới dạng đệ quy như sau:

1. () là dãy ngoặc đúng

2. C là dãy ngoặc đúng nếu C = (A) hay C = AB với A, B là các dãy ngoặc đúng.

Ví dụ dãy ngoặc đúng: (), (()), ()(), (())()

Ví dụ dãy ngoặc sai: )(, ((((, ()((, )))), )()(

Bạn hãy viết chương trình liệt kê tất cả các dãy ngoặc đúng có chiều dài n (n chẵn)

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (n chẵn, 2 ≤ n ≤ 20)

Dữ liệu xuất: với m là số lượng các dãy ngoặc đúng có chiều dài n

- Trong m dòng đầu tiên, mỗi dòng liệt kê một dãy ngoặc đúng chiều dài n. Các dãy được liệt kê theo thứ tự từ điển: '(' < ')'.

- Dòng cuối cùng: là số m

Ví dụ

 • input
  4
  output
  (())
  ()()
  2
 • input
  2
  output
  ()
  1
Back to Top