FACTGAME - Factor Game
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Alice và Bob nghĩ ra một trò chơi với các con số. Mỗi lần, họ đưa ra N số nguyên dương và lần lượt thực hiện các thao tác trên dãy số nguyên dương này, hết người này đến người kia. Trong lượt của mình, họ có thể chọn một số bất kì và chia nó cho một hoặc số nguyên tố, một hoặc nhiều lần. Ví dụ: số 12 có thể được giảm theo những cách sau:

1) 12/2 = 6

2) 12/2 = 6, 6/2 = 3

3) 12/3 = 4 4) 12/2 = 6, 6/3 = 2

5) 12/2 = 6, 6/2 = 3, 3/3 = 1

Một khi con số đó bằng một thì nó bị loại khỏi dãy số.

Trò chơi sẽ kết thúc khi một người không thể thực hiện lượt đi của mình và người đó sẽ thua cuộc. Cả hai đều rất thông minh, họ luôn chơi theo cách tốt nhất và Alice luôn là người bắt đầu trước, bạn hãy cho biết ai sẽ là người chiến thắng.

Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng

 - Dòng thứ nhất chứa một số nguyên dương N - số lượng các số nguyên được chọn (1 ≤ ≤ 105)

 - Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A1 A2 .. AN (1 ≤ Ai ≤ 105).

Dữ liệu xuất: Xuất ra tên của người chiến thắng - "ALICE" hoặc "BOB" (không có dấu ngoặc kép)

Ví dụ

  • input
    4
    1 2 3 4
    output
    ALICE

Nguồn: HackerEarth - Vietnam National Programming Challenge Contest

Back to Top