KTTRU - Kiểm tra trùng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Yêu cầu rất đơn giản, cho một xâu kí tự S. Nhiệm vụ của bạn là hãy viết lặp đi lặp lại xâu S vô hạn lần và cho biết 2 kí tự tứ a và thứ b của xâu mới đó có giống nhau hay không? Các phần tử được đánh số từ 1.

Dữ liệu nhập:

 - Dòng đầu tiên chứa xâu S (1 ≤ |S| ≤ 105).

 - Dòng thứ hai chứa một số nguyên Q - số lượng truy vấn (1 ≤ Q ≤ 105).

 - N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên a, b - chỉ số 2 phần tử cần kiểm tra (1 ≤ a, b ≤ 1018).

Dữ liệu xuất: Gồm Q dòng tương ứng với Q truy vấn, dòng thứ i trong Q dòng chứa "Yes" hoặc "No" (không có ngoặc kép) tương ứng với hai kí tự ở vị trí a và b giống nhau hay không.

Ví dụ

 • input
  vgxgp
  3
  2 4
  2 5
  7 14
  output
  Yes
  No
  Yes

     

Back to Top