DOANP - Đoạn phủ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trên trục số cho n đoạn thẳng [si, di],  si là điểm đầu và di là điểm cuối (si < di với 1 ≤ i ≤ n) . Cần chọn ra một số đoạn để phủ hoàn toàn đoạn [a, b]. Hỏi số đoạn cần chọn ít nhất là bao nhiêu.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

- Dòng thứ nhất là 3 số nguyên n, a, b cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ a < b ≤ 109)

- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i là hai số nguyên si, di cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ si < di ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Nếu có cách chọn các đoạn phủ, in ra số nguyên m là số lượng đoạn ít nhất. Trong dòng tiếp theo in ra m số nguyên là chỉ số của các đoạn được chọn, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu có nhiều cách chọn, in ra một cách bất kỳ.

- Nếu không có cách chọn để phủ hết, in ra -1.

Ví dụ

 • input
  3 1 5
  1 3
  2 4
  3 5
  output
  2
  1 3
 • input
  2 1 5
  0 2
  3 5
  output
  -1

Test 1:

Test 2:

Back to Top