XOR1 - Phép XOR 1
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một dãy gồm N số nguyên A1, A2, ... AN. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản, hãy đếm xem có bao nhiêu cặp (i, j) mà 1 ≤ i < j ≤ N và kết quả Ai Aj là một số lẻ. (⊕ là kí hiệu phép XOR).

Dữ liệu nhập: 

 • Dòng đầu chứa một số nguyên duy nhất N - số lượng phần tử của dãy (0 ≤ Ai ≤ 106)
 • Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ... AN (0 ≤ Ai ≤ 109)

Dữ liệu xuất: một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được

Ví dụ

 • input
  3
  1 2 3
  output
  2
 • input
  4
  1 2 3 4
  output
  4

    

Back to Top