XOR2 - Phép XOR 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một mảng gồm N phần tử và Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng  "x y" - xuất ra tổng XOR của các phần tử từ vị trí thứ x đến vị trí thứ y (mảng đánh số từ 0): Ax Ax+1 .... ⊕ Ay (⊕ là kí hiệu phép XOR).

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 5). Trong mỗi test case chứa nhiều dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N - số lượng phần tử ( 1 ≤ N ≤ 105)
 • Dòng thứ hai chứa N số nguyên là các phần tử của mảng ( 1 ≤ Ai ≤ 106)
 • Dòng thứ ba chứa một số nguyên dương Q - số lượng truy vấn ( 1 ≤ Q ≤ 50000)
 • Q dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa 2 số a, b - dãy con cần tính tổng XOR (0   ≤ a ≤ b < N)

​Dữ liệu xuất: tương úng với mỗi truy vấn, xuất ra trên một dòng là tổng XOR tìm được.

Ví dụ

 • input
  1
  3
  2 3 2
  2
  0 2
  1 2
  output
  3
  1

  

Back to Top