XOR3 - Phép XOR 3
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

An có một mảng A gồm N phần tử,  hãy giúp cậu ta tính tổng XOR của các phần tử trong các chuỗi con liên tiếp của mảng A, sau đó tính lại tổng XOR của các kết quả vừa thu được một lần nữa. Hãy giúp cậu ta thực hiện bài toán này nhé.

Dữ liệu nhập: dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 5). Tiếp theo là các test case:

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N - số lượng phần tử của mảng (2 ≤ N ≤ 105)
 • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương A1, A2, ... AN (1 ≤ Ai ≤ 109)

Dữ liệu xuất: mối test case xuất trên một dòng, chứa một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ

 • input
  1
  3
  1 2 3
  output
  2

Mảng {1, 2, 3} có 6 chuỗi con liên tiếp và có tổng XOR tương ứng như sau (⊕ là kí hiệu của phép XOR):

 • {1}: 1
 • {2}: 2
 • {3}: 3
 • {1, 2}: 1 ⊕ 2 = 3
 • {2, 3}: 2 ⊕ 3 = 1
 • {1, 2, 3}: 1 ⊕ 2 ⊕ 3 = 0

Tổng XOR của các kết quả vừa tìm được: 1 ⊕ 2 ⊕ 3 ⊕ 3 ⊕ 1 ⊕ 0 = 2.

Kết quả tìm được là 2.

Back to Top