GITHU2 - Giai thừa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cô giáo giao cho An một bài tập: cho một số nguyên dương  N, hãy tìm số  M nhỏ nhất sao cho M! có ít nhất N chữ số 0 tận cùng. Nhưng An thật sự không giỏi tính toán và cậu ta rất sợ số lớn vì giai thừa tăng rất nhanh. Hãy giúp cậu ta giải bài toán này nhé.

Dữ liệu nhập: dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤  T ≤ 100). T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 1016). Dữ liệu luôn đảm bảo có kết quả.

Dữ liệu xuất: gồm T dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương  M là kết quả cần tìm.

Ví dụ

 • input
  3
  1
  2
  3
  output
  5
  10
  15
Back to Top