ANDARR - Phép AND trên mảng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một số nguyên Z và một tập S gồm N phần tử. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra một tập con của S sao cho phép AND của các phần tử đó và Z đã cho bằng 0. Nếu có một tập con như vậy thì xuất ra "Yes", ngược lại thì xuất "No" (không có ngoặc kép).

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 100). Tiếp theo là các test case. Mỗi test case gồm 2 dòng, dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên Z và N. Dòng thứ hai chứa N phần tử của tập S. (1 ≤ N ≤ 1000, 0 ≤ Ai ≤ Z ≤ 109)

Dữ liệu xuất: với mỗi test case xuất ra trên một dòng là kết quả tìm được.

Ví dụ

 • input
  3
  10 2
  2 0
  10 3
  1 1 1
  5 3
  1 5 3
  output
  Yes
  Yes
  No

   

Back to Top