TIMK - Tìm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho hai số nguyên dương N và M (2 ≤ N, M ≤ 109). Hãy tìm số nguyên dương K lớn nhất sao cho N! chia hết cho MK.
Dữ liệu nhập: một dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương N, M.
Dữ liệu xuất: số nguyên K tìm được.

Ví dụ

  • input
    6 6
    output
    2

Đề thi học sinh giỏi lớp 10

Back to Top