LAGA2 - Lát gạch 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

      Có một khoảng sân hình vuông kích thước n x n ô vuông, gồm n hàng và n cột, trong đó n là số nguyên có dạng lũy thừa của 2 (n = 2k). Đánh số hàng từ 1 đến n theo thứ tự từ trên xuống dưới, đánh số cột từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. Có một đồng hồ nước đang nằm tại ô (y, x), dòng y cột x. Người ta muốn lát các ô còn lại trong sân bằng gạch hình chữ L kích thước 3 ô vuông (xem hình dưới, đồng hồ nước là ô (1,4)). Bạn hãy lập phương án để lát sân nhé.

Số ô vuông trong sân: n2 = 22k = 4k. Số ô cần lát: n2-1 = 4k - 1 = 3A với A là số viên gạch cần dùng.

Dữ liệu nhập:

- Là 3 số nguyên n, y, x cách nhau một khoảng trắng (2 ≤ n ≤ 256; 1 ≤ y, x ≤ n; n có dạng lũy thừa của 2).

Dữ liệu xuất:

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

- Nếu có đáp án: dòng đầu tiên là số nguyên A biểu thị số viên gạch cần dùng.

Trong A dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 6 số nguyên Y1, X1, Y2, X2, Y3, X3, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. 6 số nguyên trên biểu thị một viên gạch. (Y1, X1), (Y2, X2), (Y3, X3) là 3 ô của viên gạch.

Nếu có nhiều đáp án, in ra một đáp án bất kỳ. Trong một viên gạch thứ tự của 3 ô là không quan trọng, miễn là 3 ô ghép lại thành hình chữ L.

Ví dụ

 • input
  4 1 4
  output
  5
  1 1 1 2 2 1
  1 3 2 3 2 4
  2 2 3 2 3 3
  3 1 4 1 4 2
  4 3 4 4 3 4
Back to Top