BNHAN - Bảng nhân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một ma trận các số nguyên gồm n dòng m cột. Các dòng được đánh số từ 1 đến n từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến m từ trái qua phải. Giá trị của số nguyên tại dòng i cột j là phép nhân i*j. Lấy tất cả các số trong ma trận và sắp xếp tăng dần. Hãy tìm số nguyên thứ k trong dãy đã sắp xếp.

Dữ liệu nhập:

- Là ba số nguyên n, m, k cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n, m ≤ 500; 1 ≤ k ≤ n*m)

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên thứ k sau khi sắp xếp các số trong ma trận.

Ví dụ

 • input
  2 3 4
  output
  3
 • input
  3 4 6
  output
  4

Trong test 1:

1 2 3

2 4 6

Các số sau khi sắp xếp 1 2 2 3 4 6 => Số thứ 4 là 3.

Back to Top