PASC - Tam giác Pascal
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tam giác Pascal kích thước n là tam giác gồm n dòng được định nghĩa như sau:

   1
   1 1
   1 2 1
   1 3 3 1
   1 4 6 4 1
   1 5 10 10 5 1

Tại dòng thứ i:

     a[i][0] = a[i][i] = 1

     a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j]

Bạn hãy viết chương trình in ra một tam giác Pascal

Dữ liệu nhập:

Là số nguyên n (1 <= n <= 50)

Dữ liệu xuất:

Gồm n dòng của tam giác Pascal tương ứng. Trên dòng thứ i gồm i số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

 

Ví dụ

 • input
  5
  output
  1
  1 1
  1 2 1
  1 3 3 1
  1 4 6 4 1
 • input
  3
  output
  1
  1 1
  1 2 1
Back to Top