ZIZA - Zig Zag
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một ma trận vuông kích thước n x n, bạn hãy điền các số từ 1 đến n2 vào ma trận theo hình zigzag bắt đầu từ phía trên bên trái cho đến phía dưới bên phải. Ví dụ cho n = 4 thì ma trận zigzag là như sau:

Dữ liệu nhập:

Là số nguyên n (1 <= n <= 50)

Dữ liệu xuất:

Gồm n dòng biểu thị hình zig zag, mỗi dòng gồm n số nguyên, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  1 2 6 7 15
  3 5 8 14 16
  4 9 13 17 22
  10 12 18 21 23
  11 19 20 24 25
 • input
  3
  output
  1 2 6
  3 5 7
  4 8 9
Back to Top