TIMSO - Tìm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có chữ số hàng đơn vị là D, sao cho khi chuyển chữ số hàng đơn vị lên vị trí trước chữ số đầu tiên của số đó thì được số mới gấp K lần số cũ.

Ví dụ: D = 7 và K = 5 thì số tự nhiên nhỏ nhất là: 142857  (714285 / 5 = 142857)

Dữ liệu vào:

- Gồm 2 số nguyên D và K cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ D ≤ 9 và 1 ≤ K ≤ 10).

Dữ liệu xuất:

- Nếu có kết quả, in ra số tự nhiên nhỏ nhất có từ 2 chữ số trở lên. Số này không có số 0 ở đầu.

- Nếu không có kết quả, in ra -1.

Ví dụ

 • input
  7 5
  output
  142857
 • input
  0 3
  output
  -1
 • input
  2 1
  output
  22
Back to Top