NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

An định nghĩa một hàm boolean F(N) như sau: nếu như số lượng các số tự nhiên không vượt quá N và nguyên tố cùng nhau với N là một số nguyên tố thì F(N) = TRUE, ngược lại F(N) = FALSE.

Nói cách khác, gọi X là số lượng các số tự nhiên K (1 ≤ K ≤ N) mà ước chung lớn nhất của N và K là 1 - gcd(N, K) = 1. Nếu X là một số nguyên tố thì F(N) = TRUE, ngược lại F(N) = FALSE.

Nhiệm vụ của bạn là với mỗi giá trị N cho trước, hay cho biết giá trị của biểu thức F(N).

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (T ≤ 10). T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 105).

Dữ liệu xuất: Với mỗi test case, xuất ra trên 1 dòng là giá trị của F(N) tương ứng: "TRUE" hoặc "FALSE" (không có dấu nháy).

Ví dụ

 • input
  4
  2
  3
  4
  5
  output
  FALSE
  TRUE
  TRUE
  FALSE
Back to Top