RANDOM - Sinh số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

An vừa viết ra một chương trình sinh số ngấu nhiên và cô ấy muốn nhờ bạn kiểm tra xem chương trình hoạt động hiểu quả hay không. An đưa ra một dãy gồm N số nguyên được sinh ra từ chương trình của mình và 2 số nguyên P, K. Nếu trong dãy số đã cho, tồn tại ít nhất K số nằm trong đoạn [X - P, X + P]  (tính cả 2 biên của đoạn) với X là một số nguyên bất kì thì xem như chương trình hoạt động không hiệu quả.

Hãy giúp An kiểm tra xem chương trình hoạt động có hiệu quả hay không nhé.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 10). Mỗi test case có cấu trúc như sau:

 - Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên N, K, P (1 ≤ K ≤ N ≤ 105, 1 ≤ P ≤ 109).

 - Dòng tiếp theo chứa N số nguyên là các số được sinh ra bởi chương trình, giá trị tuyệt đối không vượt quá 109

Dữ liệu xuất: với mỗi test case xuất trên một dòng, "YES" nếu chương trình hoạt động tốt và "NO" nếu ngược lại (không có dấu nháy kép).

Ví dụ

 • input
  1
  5 2 2
  2 9 6 8 4
  output
  NO
Back to Top