GTHH - Giá trị hoàn hảo
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho 2 mảng số nguyên A, B. Mảng A gồm N phần tử A1 A2 ... AN và mảng B gồm N phần tử B1, B2 .. BN. các phần tử trong mảng A có mối liên hệ với phần tử tương ứng trong mảng B: 1 ≤ Ai ≤ Bi (∀1 ≤ i ≤ N).

Giá trị hoàn hảo của mảng A được tính theo công thức:

 

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra giá trị hoàn hảo cao nhất mà mảng A có thể đạt được.

Dữ liệu nhập: gồm 2 dòng:

 - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N - số phần tử của mảng A và B (2  ≤ ≤ 105)

- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương - các phần tử của mảng B theo đúng thứ tự từ 1 đến N

Dữ liệu xuất: Một số nguyên dương duy nhất là giá trị cần tìm

Ví dụ

  • input
    2
    10 10
    output
    9

Có 2 cách chọn để mảng A đạt giá trị hoàn hảo là 9: {1, 10} và {10, 1}

Back to Top