SUMTREE - Tổng trên cây
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cây trong lý thuyết đồ thị là một đồ thị vô hướng, có trọng số, liên thông không chu trình. Một cây gồm N đỉnh sẽ có N-1 cạnh nối giữa chúng.

Cho một cây N đỉnh, bạn hãy tính tổng khoảng cách từ các đỉnh của đồ thị đến các đỉnh còn lại, Tức là với mỗi đỉnh u (1 ≤ u ≤ N), bạn phải tính tổng khoảng cách từ đỉnh u đến các đỉnh v của đồ thị (1 ≤ v ≤ N).

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case. Mỗi test case có cấu trúc như sau:

 - Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 105)

 - N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên u, v, w biểu diễn cạnh nối giữa 2 đỉnh u, v có trọng số là w. (1 ≤ u, v ≤ N, u ≠ v, 1 ≤ w ≤ 106).

Dữ liệu xuất: Với mỗi test case, xuất ra trên N dòng, dòng thứ i là tổng khoảng cách từ đỉnh i đến các đỉnh trên đồ thị.

Dữ liệu đảm bảo tổng giá trị N trong các test case không vượt quá 2*106.

Ví dụ

 • input
  3
  4
  1 4 7
  2 3 5
  4 2 6
  4
  1 2 2
  3 1 4
  4 3 5
  4
  1 2 5
  2 3 1
  3 4 3
  output
  38
  24
  34
  24
  15
  19
  15
  25
  20
  10
  10
  16

Với test case thứ nhất:

 - Từ đỉnh 1: khoảng cách đến 2 là 13, đến 3 là 18, đến 4 là 7. Tổng khoảng cách là 13 + 18 + 7 = 38

 - Từ đỉnh 2: khoảng cách đến 1 là 13, đến 3 là 5, đến 4 là 6. Tổng khoảng cách là 24

 - Từ đỉnh 3: khoảng cách đến 1 là 18, đến 2 là 5, đến 4 là 11. Tổng khoảng cách là 34

 - Từ đỉnh 4: khoảng cách đến 1 là 7, đến 2 là 6, đến 3 là 11. Tổng khoảng cách là 24

Back to Top