RECT2 - Hình chữ nhật 2
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trên mặt phẳng, cho tọa độ ba đỉnh (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) của một hình chữ nhật, hãy tìm tọa độ của đỉnh còn lại.

Dữ liệu nhập:

- Là 06 số nguyên theo thứ tự x1, y1, x2, y2, x3, y3 (-100  x1, y1, x2, y2, x3, y3 100), mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Dữ liệu đảm bảo 3 tọa độ trên là 3 đỉnh của hình chữ nhật.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên x4, y4 cách nhau một khoảng trắng - tọa độ của đỉnh còn lại.

Ví dụ

  • input
    3 1 3 4 7 1
    output
    7 4
Back to Top