LUCKYRE - LUCKYRE
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Một số gọi là siêu may mắn nếu nó viết được dưới dạng T[1]A *T[2]B*T[3]C*T[4]D, với A, B,C ,D là các số thực. Cho N số nguyên Xi, hãy xác định xem Xi có là số siêu may mắn hay không.

Input

Dòng 1: Gồm 4 số nguyên T[1], T[2], T[3], T[4] (11<=T[i]<=19, T[i] là các số nguyên tố).

Dòng 2: Một số nguyên N (1<=N<=2*105).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên có độ dài không quá 40.

Output

Gồm N dòng, nếu số thứ i là số siêu may mắn thì in ra YES, ngược lại in ra NO.

Ví dụ

 • input
  11 13 17 19
  3
  34
  121
  19
  output
  NO
  YES
  YES
Back to Top