KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

       Một chú Kangaroo muốn đi thăm một người bạn trên cùng tuyến đường cách đó n mét. Kangaroo chỉ có hai cách di chuyển, một là nhảy ngắn a mét, hai là nhảy dài b mét. Hỏi chú Kangaroo cần nhảy ít nhất bao nhiêu lần để đến được nhà người bạn (phải nhảy vừa đủ, không nhảy quá nhà bạn).

Dữ liệu nhập:

- Là ba số nguyên n, a, b cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 109, 1 ≤ a < b ≤ 109)

Dữ liệu xuất:

- Nếu Kangaroo không có cách nào nhảy đến nhà người bạn, in ra -1.

- Nếu có cách nhảy, in ra số bước nhảy ít nhất.

Ví dụ

 • input
  10 3 4
  output
  3
 • input
  9 4 6
  output
  -1

Trong test 1: kangaroo nhảy hai lần 3 mét và một lần 4 mét

Back to Top