FIBO5 - Fibonacci
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: nxphuc

Cho một dãy gồm N số fibonacci đầu tiên. Gọi M(x) là tổng số bội của x trong dãy số và F(i) là số fibonacci thứ y. Nhiệm vụ của bạn là hãy tính:

Hai phần đầu tiên của dãy fibonacci là 1 1.

Dữ liệu nhập: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test case (1 ≤ T ≤ 1000), T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 1000)

Dữ liệu xuất: mỗi test case xuất trên 1 dòng, một số nguyên duy nhất là tổng tìm được

Ví dụ

 • input
  3
  1
  2
  3
  output
  1
  4
  7

  

Back to Top