BARA - Bánh rán
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Chú mèo máy Đorêmon có n cái bánh cần rán, mỗi bánh có hai mặt, mỗi lần rán một mặt. Đorêmon có một cái chảo có thể rán được k cái bánh cùng lúc. Mỗi lần rán một mặt bánh tốn 5 phút. Hỏi Đorêmon cần ít nhất bao nhiêu phút để rán hết n cái bánh?

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên n, k cách nhau một khoảng trắng (1 n, k ≤ 1000)

Dữ liệu xuất:

- Là số phút ít nhất để rán hết n cái bánh.

Ví dụ

 • input
  8 4
  output
  20
 • input
  6 4
  output
  15

Test 1: Rán 4 bánh đầu hết 10 phút, rán 4 bánh sau hết 10 phút, tổng cộng 20 phút

Back to Top