DEMUOC - Đếm ước
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Chúng ta hãy cùng định nghĩa mảng f như sau:

F[1]=1.

F[2]=2.

F[3]=6.

F[i]=i*F[i-1]*F[i-2]*F[i-3], với i>3.

Cho một số nguyên N, hãy tính số ước của F[N], do kết quả là rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư cho 109+7.

Input

Một số nguyên N (1<=N<=7*10^5)

Output

Kết quả bài toán.

 

Ví dụ

 • input
  3
  output
  4
 • input
  2
  output
  2
Back to Top