TILE - Chồng gạch
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

    Nam có n viên gạch được đánh số từ 1 đến n. Các viên gạch có độ cứng lần lượt là a1, a2,..., an. Một viên gạch có độ cứng x nghĩa là Nam có thể chồng lên trên viên gạch đó tối đa x viên gạch khác, nếu chồng nhiều hơn thì viên gạch đó bị vỡ. Hỏi Nam có thể sắp được chồng gạch cao nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100) - là số viên gạch.

- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a1, a2,..., an (0 ≤ ai ≤ 100) mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất

- Là số nguyên xác định chiều cao cao nhất của chồng gạch mà Nam sắp được.

Ví dụ

 • input
  3
  1 2 1
  output
  3
 • input
  6
  0 0 0 0 0 0
  output
  1

Trong test 1 viên trên cùng có độ cứng 1, viên giữa có độ cứng 1, viên dưới cùng có độ cứng 2 => chiều cao là 3.

Back to Top