BASE - Hệ cơ số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Với hai số nguyên n và k, ta có thể dễ dàng tính được giá trị của n trong hệ cơ số k, ví dụ n=abcdefk, khi đó, chúng ta cùng định nghĩa hàm V như sau: V(n,k)=a+b+c+d+e+f. Ví dụ với n=3 và k=2, chúng ta có thể viết được 3=112, nên V(3,2)=1+1=2.

Cho số nguyên N và k, yêu cầu tìm số nguyên n1 nhỏ nhất lớn hơn n có V(n1,k)=V(n,k).

 

Input

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=105).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên n và k (1<=n<=1016, 2<=k<=10)

Output

 Gồm T dòng tương ứng là kết quả ứng với T bộ test.

Ví dụ

  • input
    1
    5 2
    output
    6
Back to Top