DOANP2 - Chiều dài phủ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trên trục số cho n đoạn thẳng [si, di],  si là điểm đầu và di là điểm cuối (si < di với 1 ≤ i ≤ n). Hỏi tổng chiều dài được phủ bởi các đoạn trên là bao nhiêu.

Ví dụ cho 3 đoạn [1,3], [2,4] và [3,5] như hình dưới thì tổng chiều dài phủ là 4.

Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

- Dòng thứ nhất là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) là số lượng các đoạn.

- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i là hai số nguyên si, di cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ si < di ≤ 2 x 109)

Dữ liệu xuất:

- Tổng chiều dài được phủ bởi các đoạn trên.

Ví dụ

 • input
  3
  1 3
  2 4
  3 5
  output
  4
 • input
  2
  5 8
  2 4
  output
  5

 

Back to Top