DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

     Một sinh viên Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ đang nghiên cứu về các dãy số. Thời gian vừa qua anh ta cần phải giải quyết một bài toán khá thú vị liên quan tới số aN của dãy a0, a1, a2, …, trong đó:

     •  a0 = 0,
     •  ai là số nguyên dương nhỏ nhất lớn hơn  ai-1 và trong biểu diễn thập phân của ai không chứa các chữ số trong biểu diễn thập phân của ai-1 với  i ≥ 1.

     Như vậy các phần tử đầu tiên của dãy a là:

i  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
a  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  22  30  41  50

      Nhân dịp kỳ thi Olympic sinh viên được tổ chức tại trường, anh ta nhờ các bạn lập trình tìm hộ số aN.
Yêu cầu: Cho số tự nhiên N, hãy tìm aN

Dữ liệu nhập:

-  Là số nguyên N (1 ≤ N ≤ 500)

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên aN
 

Ví dụ

 • input
  0
  output
  0
 • input
  12
  output
  30
 • input
  27
  output
  911
Back to Top